Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  BIAŁA GÓRA

Pliki do pobrania

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy
Załącznik 2: Formularz reklamacyjny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy „Biała Góra” dostępny pod adresem internetowym http://ewagogolewska-domagala.pl/ prowadzony jest przez firmę FAH „Biała Góra” Ewa Domagała z siedzibą w Krośnie przy ul. Skrajna 58, NIP: 676 124 21 45, REGON: 357162737.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają wyłącznie postanowienia tego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść.

Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

 

 1. Sklep – sklep internetowy „Biała Góra” dostępny pod adresem: http://ewagogolewska-domagala.pl/
 2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest FAH „Biała Góra” Ewa Domagała  z siedzibą w Krośnie przy ul. Skrajna  58, NIP: 676 124 21 45, REGON: 357162737.
 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Kupujący – każda osoba -fizyczna lub prawna, która korzysta oferty Sklepu,
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu ,
 7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
 8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
 9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
 10. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 11. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu,
 12. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub rachunek.

 

 

III.. REJESTRACJA

 

Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.

Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

 

Użytkownik jest zobowiązany dołożyć  starań, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu).

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.

Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

 1. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
 2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
 3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
 4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
 5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

 

Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli  naruszają one Regulamin.

IV. ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:

 1. Formularz zamówienia
 2. Pocztę elektroniczną e-mail
 3. Telefon na numery dostępne w zakładce kontakt.

 

Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i poprawnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.

 

Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

Zamówienia  mogą być anulowane najpóźniej do momentu przygotowania towaru do wysyłki. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni robocze.

 

Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).

 

Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

 

Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

 

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

 • dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
 • dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
 • dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail od Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.

Przez datę zawarcia umowy rozumie się datę otrzymania przez kupującego wymienionych wyżej potwierdzeń złożenia zamówienia.

V. PŁATNOŚCI

Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto.

Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 

Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

 1. płatność za pobraniem
 2. płatność przelewem na konto Sprzedającego
 3. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

 

 

W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Termin do dokonania płatności wynosi 7 dni. Po przekroczeniu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.

Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności za Produkty znajdują się w zakładce „Płatności” na stronie Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę.

Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. DOSTAWA

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 

 1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską,
 2. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez Pocztę Polską,
 3. odbiór osobisty.

 

Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.

 

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.

 

Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

 

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VII. RĘKOJMIE

Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją producenta lub importera, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie (Załącznik 2), przy pomocy poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres FAH „Biała Góra” Ewa Domagała  , 38-400 Krosno, ul. Skrajna  58,

Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

 

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

 1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
 2. żądać usunięcia wady, albo
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zażądać usunięcia wady albo wymiany Produktu na wolny od wad .Wybiera się sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową  możliwy do realizacji i nie wymagający nadmiernych kosztów w porównaniu z ceną Produktu.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 

W przypadku, gdy Konsument  realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: FAH „Biała Góra” Ewa Domagała  , 38-400 Krosno, ul. Skrajna  58.

 

Firma nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”

 

W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu, w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

 1. pisemnie na adres reklamującego,
 2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 3. drogą telefoniczną.

 

 VIII. REKLAMACJE W POZOSTAŁYM ZAKRESIE

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

 

 1. dane tożsamości Użytkownika;
 2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację;
 4. odpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 

Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

 

 1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
 2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
 3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
 4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 

Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
 3. korzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres: FAH „Biała Góra” Ewa Domagała  , 38-400 Krosno, ul. Skrajna  58, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Odstępujący od umowy może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego (Załącznik 1) do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy  ponosi Konsument.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem. Firma nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot płatności przez Niego dokonanych nastąpi niezwłocznie,( nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  stosownego oświadczenia Konsumenta), tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostarczenia Produktu jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

 XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XII.. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie w jakikolwiek sposób ze Sklepu na podstawie Regulaminu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 

XIII. ZMIANY REGULAMINU

Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do tego Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pliki do pobrania

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy
Załącznik 2: Formularz reklamacyjny